ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετή θητεία, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία – Μοριακή Βιολογία» (ΑΔΑ: ΡΨΝ4469Β7Ξ-ΑΦ5). Η θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1634/23-6-2023/τ. Γ΄.

PDF | Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετή θητεία, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία – Μοριακή Βιολογία» (ΑΔΑ: ΡΨΝ4469Β7Ξ-ΑΦ5). Η θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1634/23-6-2023/τ. Γ΄.