ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 10 Μάιος 2021

Συχνές Ερωτήσεις

Κρίσιμο στοιχείο στην περίπτωση αυτή για την υπαγωγή ή μη των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι τα κύρια καθήκοντα που αυτοί ασκούν. Δηλαδή, αν τα καθήκοντα αυτά τα ασκεί σε οργανική μονάδα της οποίας αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στους Δήμους.

Όσοι υπάλληλοι της Γραμματείας εξυπηρετούν διακριτά και αποκλειστικά τμήμα του οποίου οι αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στον οικείο Δήμο, τότε θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 257 παρ.2α ν.3852/2010. Το ίδιο θα ισχύσει και για λοιπές περιπτώσεις υποστηρικτικού προσωπικού (οδηγοί κ.λ.π.). Εάν, ωστόσο, το προσωπικό αυτό εξυπηρετεί και οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται εν όλω στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 257 ν.3852/2010.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και στο αποσπασμένο σε άλλους φορείς προσωπικό των κρατικών περιφερειών, καθώς και στο προσωπικό που έχει μετακινηθεί στην οικεία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι το προσωπικό αυτό υπάγεται σε οργανικές μονάδες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν επιφέρει παύση της απόσπασης ή της μετακίνησης, αλλά με την παρέλευση του χρονικού ορίου της απόσπασης ή της μετακίνησης ο αποσπασμένος ή ο μετακινηθείς υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία στην οποία έχει εν τω μεταξύ μεταταχθεί.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2010 και τοποθετήθηκαν στις οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά και σε όσους την 1.1.2010 ασκούσαν τα υπαλληλικά τους καθήκοντα αποκλειστικά ως μέλη της Γραμματείας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Θησέας», εφόσον η Γραμματεία της Επιτροπής αυτής λειτουργούσε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ή αυτοτελώς. Άλλως, λαμβάνεται υπόψη η οργανική μονάδα που υπηρετούσαν την 1.1.2010 οι υπάλληλοι - μέλη της εν λόγω Γραμματείας.

Εφόσον οι μετατάξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 είναι υποχρεωτικές, αφορούν και στους δοκίμους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε οργανικές μονάδες των κρατικών περιφερειών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στο προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το προσωπικό αυτό την 1.1.2010 υπηρετούσε σε οργανική μονάδα της κρατικής περιφέρειας, της οποίας οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους τέως Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων των Περιφερειών, δεδομένου ότι κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ασκούσαν αρμοδιότητες όλων των θεματικών αντικειμένων της κρατικής Περιφέρειας και όχι μόνο αυτών που μεταφέρονται στην αιρετή Περιφέρεια.

Ναι, μπορούν, εφόσον τους έχει μεταβιβαστεί τέτοια αρμοδιότητα.
Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 δεν αφορά στους υπαλλήλους που έχουν δέσμευση πενταετούς παραμονής στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 περ. α΄ ν.3870/2010 και την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά σε όλους τους υπαλλήλους που την 1.1.2010 υπηρετούσαν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν μετά την 1.1.2010 τοποθετήθηκαν/μετακινήθηκαν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες δεν μεταφέρονται συνολικά στην αιρετή περιφέρεια.

Η παράγραφος 2α του άρθρου 256 ν.3852/2010 αφορά στους υπαλλήλους που την 1.1.2010 ασκούσαν τα κύρια καθήκοντά τους σε υπηρεσίες της Περιφέρειας των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, ανεξάρτητα αν παράλληλα ασκούσαν και άλλα καθήκοντα.

Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης σχετικά με τη διατήρηση ή μη του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού καθεστώτος τους (άρθρο 4 του ν. 3513/2006) αρχίζει από την ημερομηνία μετάταξης των υπαλλήλων, εν προκειμένω από 1-1-2011.

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας των περιπτώσεων 11-17 και 19-24 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πρόνοιας των περιπτώσεων 9-13, 15-19 και 21-23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Όχι, η διάταξη της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/10 αφορά μόνο τη χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων.

1 2