Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.
Τελευταίες ενημερώσεις
27/11/2015
(41324/25-11-2015) Διενέργεια διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥΠΕΣΔΑ

(41533/26-11-2015) Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες από ΚΑΠ, προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας Ιανουαρίου 2016, μόνιμου & με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού

(38101/24-11-2015) Τροποποίηση της 6414/25-02-2015 απόφασής προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

(41617/27-11-2015) Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

(41382/25-11-2015) Εφαρμογή των διατάξεων της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει

(34019/26-11-2015) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Περιφέρειες, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ’ Κατανομή έτους 2015

(38203/2-11-2015) Κατανομή ποσού στις Περιφέρειες της Χώρας από ΚΑΠ 2015 προς καταβολή διατροφικού
επιδόματος, για τον Οκτώβριο


(29397/24-8-2015) Απόδοση εσόδων από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ’ Κατανομή έτους 2015


Για να δείτε το μήνυμα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Macromedia Flash.