ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Θεσμικό πλαίσιο

Εγκεκριμένο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΣ 2021_2025
Οδηγίες Εφαρμογής Προγράμματος