ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΘΘ-ΟργάνωσηςΛειτουργίαςΔήμων-Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.4555/2018 (Α’ 133) προβλέφθηκε η σύσταση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενός οργάνου με αντικείμενο το διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και της κατανομής αυτών μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση προωθούμενων ρυθμιστικών μεταβολών στις αρμοδιότητες των αυτοδιοικητικών οργάνων θα λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.