ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Τεύχη Προκήρυξης Διαγωνισμού μέσω Περιφερειών(Ο.Τ.Α. Α’&Β’ κατηγορίας)

 Πρόγραμμα Μηχανοργάνωσης Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α
 Κατάλογος αρχείων τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων μηχανοργάνωσης των ΟΤΑ
 Διακήρυξη  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Α (Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Β (Γενική περιγραφή του έργου)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Γ (Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Δ (Πίνακες οικονομικής προσφοράς)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Ε (Μέθοδος αξιολόγησης – Πίνακας κριτηρίων)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα ΣΤ (Υποδείγματα εγγυήσεων)  αρχείο  .doc
 Παράρτημα Ζ (Γενικοί όροι συμβολαίου)  αρχείο  .doc

Συμπληρωματικές Οδηγίες και διορθώσεις αρχείο .doc.