ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Προσκλήσεις Ταμείου Ανάκαμψης


– Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”

– Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι)

– Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Δ1_Ε1_ΤΔΕ)

– Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ)

– Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)

– Υπόδειγμα Διαχειριστικής Ικανότητας (Παράρτημα V)