ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Προσκλήσεις Ταμείου ΑνάκαμψηςΑποφάσεις Ένταξης
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (24685-22/03/2023)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (22145-15/03/2023)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (20107-09/03/2023)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (89519-23/12/2022)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ των Περιφερειών (84454-12/12/2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
– Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας”
– Υπόδειγμα αίτησης χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι)
– Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου (Δ1_Ε1_ΤΔΕ)
– Λίστα ελέγχου πληρότητας της πρότασης (Παράρτημα ΙΙΙ)
– Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (Παράρτημα IV)
– Υπόδειγμα Διαχειριστικής Ικανότητας (Παράρτημα V)