ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου

Επιλογή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας – βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει στις
18 Φεβρουαρίου 2019ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 1 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή.