ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετή θητεία, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Προσομοίωση Υδατικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων» (ΑΔΑ: Ψ56Υ469Β7Ξ-1ΚΣ). Η θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1634/23-6-2023/τ. Γ΄.

PDF | Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ και πενταετή θητεία, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία και Προσομοίωση Υδατικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων» (ΑΔΑ: Ψ56Υ469Β7Ξ-1ΚΣ). Η θέση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1634/23-6-2023/τ. Γ΄.