ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Ζ’ Τροποποίηση της υπ. αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΔΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει

Αρ.Πρωτ. :59681
ΑΔΑ :ΔΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο