ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 «ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).»

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :18668
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :