ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Υπόδειγμα προγράμματος εκλογής άρθρου 23 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :18667
ΦΕΚ :NULL
Διεύθυνση :