ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28549/16-4-2019 απόφασης (ΦΕΚ 1327/Β’/17-4-2019) με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει

Αρ.Πρωτ. :32237
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο