ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Τροποποίηση της υπ. αρ. 31025/22.4.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 67Φ3465ΧΘ7-91Τ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Αρ.Πρωτ. :72006
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο