ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Τροποποίηση της υπ. αρ. 21204/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 66ΟΛ465ΧΘ7-0Φ0) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου

Αρ.Πρωτ. :34148
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο