ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αρ.Πρωτ. :72008
Διεύθυνση :

Αρχεία

Αρχείο