ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 12311/08/3.6.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1063 Β΄) «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρ.3 άρθ.14 ν. 3386/2005 και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών», όπως ισχύει.

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :66881/13
ΦΕΚ :B3300
Διεύθυνση :