ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης

Αρ.Πρωτ. :21206
ΑΔΑ :ΩΨΠΩ465ΧΘ7-ΨΨΡ
Διεύθυνση :