ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αρ.Πρωτ. :21205
ΑΔΑ :ΨΕ76465ΧΘ7-Σ75
Διεύθυνση :