ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου

Αρ.Πρωτ. :21204
ΑΔΑ :66ΟΛ465ΧΘ7-0Φ0
Διεύθυνση :