ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής

Αρ.Πρωτ. :43726
Διεύθυνση :