ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :26270
ΦΕΚ :2518/Β΄/07.11.2011
Διεύθυνση :