ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 16 Δεκέμβριος 2019

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3386/2005 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 3907/2011

Αρχείο

Αρ.Πρωτ. :21879
ΦΕΚ :1914 Β'
Διεύθυνση :