ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Σεπτέμβριος 2019
Πληροφορίες Γραφείο Ιθαγένειας
04.07.2013 Αρ. 27237 Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Κροατίας στην Ελλάδα. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ε.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ