ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022

Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)