ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)