ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ)