ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Γ.Γ. Ιθαγένειας

[ΝΕΟ] 2019 ΥΑ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού» αποφάσεων και άλλων πράξεων στον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας και στους προϊσταμένους λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4263/Β’/20.11.2019)

2019_Α.Γ.Γ.Ι._Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους Π.Δ.Ι.
Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αρ.69469/7.10.2019 κανονιστικής πράξης

2019_ΥΑ Αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης, σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

2019_ ΚΥΑ  Προϋποθέσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

2019_ ΚΥΑ Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση

2019_ΥΑ Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

2018_ΥΑ Προσθήκη αδ. διαμονής

2014_ΥΑ Προσθήκη 2ης γενιάς