ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Υφιστάμενο κτίριο (Αποθήκη) ενός κτιριακού συγκροτήματος είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως Καπνεργοστάσιο. Το κτίριο πρόκειται να ανακατασκευαστεί για να λειτουργήσει νέα Γαλακτοκομική – Τυροκομική Σχολή και το έργο να υποβληθεί στην Ομάδα Α2 της Πρόσκλησης V. Για την ολοκλήρωση του έργου θα χρειαστούν εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνισης του κτιρίου και θα περιλαμβάνει υποέργα διαμόρφωσης κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου, προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων, αιθουσών και ΤΠΕ. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων (πάγκοι εργασίας, μηχανήματα και εργαλεία τυροκομίας – γαλακτοκομίας, μηχανήματα χημικών αναλύσεων κλπ), η επίπλωση των χώρων και ο εξοπλισμός πληροφορικής και τα αντίστοιχα δίκτυα είναι επιλέξιμα;

Ο κινητός εξοπλισμός, πχ εργαστηριακά όργανα, δεν είναι επιλέξιμος, πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και επιπλέον να αναλύεται ο τρόπος προμήθειας αυτού (πχ από ιδίους πόρους, από κάποιο πρόγραμμα Υπουργείου, δωρεά από ιδιώτες). Επίσης, επειδή πρόκειται για Σχολή, θα πρέπει να υπάρχει και η σχετική γνωμοδότηση/αλληλογραφία με το αρμόδιο/-α Υπουργεία (πχ Εκπαίδευσης, Αγροτικής Ανάπτυξης).