ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Τι γίνεται με αυτούς που δεν πλήρωσαν (π.χ. τέλη ύδρευσης) αλλά και με την δημιουργία ληξιπροθέσμων οφειλών που βεβαιώνονται μετά το τέλος του χρόνου πληρωμής;

Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού και τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα λαμβάνονται υπόψη η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων που περιγράφονται στην ΚΥΑ 7261/22.02.2013 και ως εκ τούτου κάθε καθυστέρηση είσπραξης των σχετικών εσόδων συμβάλλει αρνητικά στο μέγεθος των αποκλίσεων.