ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Θα ήθελα να μας γνωρίσετε εάν βιολογικά αδέλφια έχουν δικαίωμα να αιτηθούν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανούσης και να είναι εγγύτεροι συγγενείς. Η θανούσα είχε υιοθετηθεί από τον αδελφό του πατέρα τους και πέθανε άγαμη και άτεκνη.

Εφόσον αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων, εάν αυτό δεν έχει εκδοθεί. Αν έχετε εκδώσει ήδη πιστοποιητικό εγγυτέρων μπορούν να αιτηθούν να λάβουν αντίγραφο αυτού. Περαιτέρω, σας παραθέτουμε απάντηση της υπηρεσίας μας για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη. Εκδίδεται με βάση τα Δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα που υποχρεούνται να διενεργούν οι Δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Η υποβολή των δύο υπεύθυνων δηλώσεων δεν είναι το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το κυρίαρχο στοιχείο είναι: α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων.