ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου αναγνωρίσθηκε από τη γιαγιά της πατρικής γραμμής, χωρίς τη συναίνεση της μητέρας του, λόγω μη δικαιοπρακτικής ικανότητας και των δύο γονέων του. Στη συμβολαιογραφική δήλωση αναγνώρισης αναφέρεται ότι το παιδί θα φέρει το επώνυμο του πατέρα. Επίσης, αναφέρεται και το κύριο όνομα που θα φέρει. Μπορούν οι γονείς -αν και ανήλικοι- να προβούν α) στην καταχώριση της αναγνώρισης στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, προκειμένου να προσδιορίσουν το επώνυμο και τη δημοτικότητα του τέκνου τους και β) στην ονοματοδοσία αυτού;

Η αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 1475 του Αστικού Κώδικα, ελλείψει δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων μπορεί να γίνει από τον παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 1506 ΑΚ, το δικαίωμα της ρύθμισης του επωνύμου και του κυρίου ονόματος προϋποθέτει την άσκηση γονεϊκού δικαιώματος, που σε περιπτώσεις στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας των γονέων δίνεται σε επίτροπο (άρθρα 1589-1606 ΑΚ), ο οποίος δύναται να προβεί τόσο στην προσθήκη του επωνύμου του πατέρα στο επώνυμο που ήδη φέρει το εκτός γάμου γεννηθέν τέκνο, το οποίο ταυτίζεται με αυτό της μητέρας, όσο και στην πρόσδοση κυρίου ονόματος στο τέκνο (ονοματοδοσία, άρθρο 15 του Ν. 1438/1984).
Ως εκ τούτου, με το συμβολαιογραφικό έγγραφο θα καταχωρίσετε μόνο την αναγνώριση.