ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Τα πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών εκδίδονται κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον έχοντα έννομο συμφέρον και δύο πολίτες – μάρτυρες, οι οποίοι υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις και είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/19168/25-07-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Άλλοι δήμοι εκδίδουν πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών με την υποβολή -εκτός της αιτήσεως- υπεύθυνων δηλώσεων δύο μαρτύρων εκτός οικογενείας, άλλοι αφού υποβάλουν ο έχων το έννομο συμφέρον αίτηση και τη μία υπεύθυνη δήλωση και την δεύτερη υπεύθυνη δήλωση από μάρτυρα εκτός οικογενείας.

Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται βάσει των δημοτολογίων και όχι βάσει υπεύθυνων δηλώσεων. Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του δημότη, εκδίδεται δε με βάσει τα δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα, την οποία υποχρεούνται να διενεργούν οι δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, τότε χρησιμοποιούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Πολλοί δήμοι θεωρούν την υποβολή των δύο υπευθύνων δηλώσεων ως το καταλυτικό στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού, ενώ στην πραγματικότητα το κυρίαρχο στοιχείο είναι α) η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται κανονική εγγραφή του αποβιώσαντος άνδρα σε δημοτολόγιο δήμου, αλλά υφίσταται μόνο εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων, τότε το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το Δήμο στου οποίου το Μητρώο Αρρένων υφίσταται εγγραφή (υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας), βάσει υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων και δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγενική σχέση ανάμεσα στον αποβιώσαντα και τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται ως εγγύτεροι συγγενείς στις δηλώσεις αυτές. Όταν δεν υφίσταται εγγραφή ούτε στα δημοτολόγια ούτε στα Μητρώα Αρρένων, τότε δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, ακόμη και εάν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, το ζήτημα δε της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, με το οποίο συνδέεται το εν λόγω πιστοποιητικό, δύναται να επιλυθεί μόνο κατόπιν εκδόσεως πιστοποιητικού κληρονομητηρίου από το δικαστήριο της κληρονομίας (άρθρα 819, 810 Κ.Πολ.Δ.).