ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Σύζυγος υιοθέτησε τα δύο παιδιά της συζύγου του, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. α) Θα γίνει μία ληξιαρχική δήλωση και για τα δύο παιδιά; β) Θα καταχωριστούν στο σύστημα ή στο χειρόγραφο βιβλίο γεννήσεων;

Εάν τα παιδιά είναι ανήλικα, τότε θα συνταχθούν δύο ξεχωριστές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (άρθρο 20 Ν. 610 /1970). Θα καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, διότι πλέον όλες οι πράξεις καταχωρίζονται σε αυτό. Από τα παλαιά βιβλία θα διαγραφούν οι πράξεις γεννήσεών τους.