ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 50273/13-12-13 έγγραφό σας, «μετά τη συμπλήρωση των 250 φύλλων, αριθμούνται και μονογράφονται από τον Ληξίαρχο και αφού…..». Η σφραγίδα και η μονογραφή του ληξιάρχου σε ποιο σημείο της σελίδας θα πρέπει να μπει; Πάνω αριστερά, πάνω δεξιά…. Σε ποιο σημείο;

Αυτό δεν ορίζεται. Ούτε με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο οριζόταν.