ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, για την ανέγερση νηπιαγωγείου (Ομάδα Γ) ο απαραίτητος για τη λειτουργία εξοπλισμός είναι επιλέξιμος. Το κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού συμπεριλαμβάνεται στο μοναδιαίο κόστος; Εάν ναι, ποιο είναι το όριο για τις δαπάνες του εξοπλισμού;

Ο εξοπλισμός καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δεν περιλαμβάνονται στο μοναδιαίο κόστος. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργo και χρήζει σχετικής αιτιολόγησης και προσδιορισμού της δαπάνης (π.χ. επιτροπή διερεύνησης τιμών).