ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Σύμφωνα με την πρόσκληση, για κάθε ομάδα έργου, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου». Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών;

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2022, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 20 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2018).