ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Στον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας των Δήμων, στη «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ», το σύνολο της Γραμμής 8 είναι ανενεργό ( δηλ. έχει γκρι σκίαση και δε συμπληρώνεται). Επομένως και η Γραμμή Β «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ» μηνιαία αλλά και στο έτος θα είναι λανθασμένη καθώς πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσύνολα των δαπανών. Κατ’επέκταση και το Σύνολο Γ: Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα (+) θα είναι λανθασμένο.

Σχετικά με το ερώτημα σας για τη διαδικασία συμπλήρωσης των ποσών στο τμήμα των Εξόδων του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας και συγκεκριμένα για το σύνολο της Γραμμής 8 των Εξόδων σας διευκρινίζουμε ότι τα ποσά αυτά δε θα αναλυθούν μηνιαία στις σχετικές γραμμές του υποβαλλόμενου πίνακα (καθώς τα σχετικά κελιά έχουν γκρι σκίαση και δεν επιτρέπουν τη συμπλήρωση ποσών) αλλά θα συμπεριληφθούν στο συνολικό άθροισμα της Γραμμής Β «Σύνολο Εξόδων», όπως αυτή αναλύεται σε μηνιαίους στόχους, περιλαμβανομένων των ποσών αυτών στους μήνες που εκτιμάται ότι θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του έτους.
Η διαδικασία αυτή, δηλαδή η άθροιση στη γραμμή Α «Σύνολο Εσόδων» και στη γραμμή Β «Σύνολο Εξόδων» των ποσών των κωδικών που δεν στοχοθετούνται μηνιαία, πρέπει να εφαρμοστεί όπου απαιτείται προκειμένου το οριζόντιο άθροισμα των γραμμών Α «Σύνολο Εσόδων» και Β «Σύνολο Εξόδων» (δηλαδή η στήλη 12μήνου της στοχοθεσίας) να ταυτίζεται με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου.