ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Στο νόμο δεν αναφέρονται περιορισμοί για την προβολή σε εφημερίδες. Τι πραγματικά ισχύει;

Εκ του νόμου, δεν τίθεται περιορισμός.