ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Στο μοναδιαίο κόστος των 1.500 ευρώ/τμ περιλαμβάνεται και το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και ο εξοπλισμός; το εν λόγω όριο περιλαμβάνει τα ποσά ΓΕ & ΟΕ και Απροβλέπτων;

Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίων και δημαρχεία) θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.