ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Στο Ληξιαρχείο μας έχουν συνταχθεί δύο ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών εντός γάμου και είχε δοθεί σε αυτά το επώνυμο και των δύο γονέων, σύμφωνα με την πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ακυρώνεται η συνδικαιοπραξία (δήλωση των γονέων προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων). Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα ή οι γονείς θα πρέπει να επαναλάβουν ενώπιον συμβολαιογράφου ή ληξιάρχου κοινή δήλωση για τον προσδιορισμό του επωνύμου των τέκνων τους; Η παραπάνω απόφαση θα καταχωρηθεί στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των παιδιών ως διόρθωση ή ως μεταβολή;

Εφόσον η δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνου ακυρωθεί δικαστικά, οι σύζυγοι θα πρέπει να επαναλάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης την κοινή δήλωσή τους όσον αφορά στο επώνυμο των τέκνων τους ενώπιον συμβολαιογράφου (Πολ.Πρωτ.Αθην.2882/1989). Η ακύρωση της δήλωσης των γονέων και ο επαναπροσδιορισμός του επωνύμου των τέκνων τους είναι διαδικασίες επαρκείς, προκειμένου να καταχωρηθεί το νέο επώνυμο των τέκνων στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησής τους και εν συνέχεια στα δημοτολόγια και τα μητρώα αρρένων. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίσετε τη δικαστική απόφαση ακύρωσης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στη ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και έπειτα να καταχωρίσετε σε αυτήν τον επαναπροσδιορισμό με το συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως διόρθωση.