ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Στις αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Διάταξη :Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.) συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση άλλων τεχνικών επαγγελματικών αδειών (π.χ. ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κ.λ.π.), πέραν αυτών που περιγράφονται στην ανωτέρω διάταξη;

Όχι, η διάταξη της περίπτωσης 19 της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/10 αφορά μόνο τη χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών που σχετίζονται με την εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων.