ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

Στην περίπτωση που ο Δήμος μας επιθυμεί να αναμορφώσει την αρχική στοχοθεσία και να καταρτίσει εκ νέου τον Πίνακα 5Α «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» ποια στήλη θα συμπληρώσει με τα νέα ποσά της στοχοθεσίας ;

Η στήλη που πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που ο Δήμος κρίνει ότι πρέπει να αναμορφωθούν οι στόχοι του ( και κατ’ επέκταση και ο Πίνακας 5Α «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ 7261/22-2-2013) είναι η στήλη 3 με τίτλο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ( σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)». Εκτός από τη στήλη 3 θα πρέπει να συμπληρωθεί και η στήλη 2 «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) – Ετήσιοι Στόχοι» με τα ίδια ποσά που συμπεριλαμβάνονταν στη στήλη αυτή στον αρχικό Πίνακα στοχοθεσίας τον οποίο είχε υποβάλλει ο Δήμος.