ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Σε ποιες περιπτώσεις ο Δήμος δύναται να υποβάλει πρόταση για «συνέργεια δομών»

Η συνέργεια δομών έχει εφαρμογή στην Ομάδα Α2 για κτίρια τα οποία αποτελούν ξεχωριστές κάθετες ιδιοκτησίες, πιθανώς να βρίσκονται και σε διαφορετική γειτονιά ενός οικισμού, και αποκτούν την ίδια ή συνδεμένη χρήση. Παράδειγμα συνδεδεμένων χρήσεων θα μπορούσε να είναι:
– Δημοτικά σφαγεία και δημοτική αγορά
– Γειτονιά των μουσείων (λαογραφικό, γεωφυσικό κ.τ.λ.)
– Δημοτικά λουτρά και κολυμβητήριο
– Επισκέψιμοι ανεμόμυλοι (έως 2) ως λαογραφικό στοιχείο
– Καρνάγιο (ή αλιευτικό καταφύγιο) και ναυτικό μουσείο (ή μουσείο αλιείας)
– Δημοτικές αποθήκες (έως 2)