ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Σε περίπτωση που θα πρέπει να καταχωρήσουμε ληξιαρχική πράξη σύμφωνα με δικαστική απόφαση, στην οποία αναφέρονται μόνο το ονοματεπώνυμο, ο τόπος που συνέβη το γεγονός και η ημερομηνία, με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε στην καταχώρηση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης;

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 782 Κ.Πολ.Δ., η δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η πράξη αυτή, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί κώλυμα για το ληξίαρχο η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης δυνάμει δικαστικής απόφασης με ελλιπή στοιχεία.