ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 14 Δεκέμβριος 2019

Σε περίπτωση ανέγερσης δύο παιδικών σταθμών από ένα Δήμο, είναι δυνατή η ένταξη στο Πρόγραμμα και των δύο ή η Αίτηση πρέπει να αφορά μόνο στον έναν παιδικό σταθμό ως ένα κύριο υποέργο;

Εφόσον οι δύο εγκαταστάσεις είναι σε διαφορετικά οικόπεδα – διαφορετικές τοποθεσίες, δεν μπορούν να υποβληθούν ως ένα υποέργο, που σημαίνει ότι είναι δυνατή η ένταξη ενός μόνο παιδικού σταθμού.