ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

Σε Ο.Τ. Δήμου έχει κατασκευαστεί Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, ενώ το αδόμητο τμήμα του έχει χαρακτηρισθεί με χρήση για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Γενικά στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται 5 Δημοτικά Σχολεία και αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, κανένα από τα οποία δεν έχει τέτοια αίθουσα, με διαπιστωμένη την ανάγκη πλήρων κτιριακών σχολικών υποδομών. Η σκοπιμότητα της κατασκευής τεκμηριώνεται αφ΄ ενός από το γεγονός της ολοκλήρωσης του συγκροτήματος (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – ΑΠΧ) αφ΄ ετέρου δε από το γεγονός ότι υπήρξε Προγραμματική σύμβαση με τον τότε ΟΣΚ για την κατασκευή του η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω ακύρωσης του διαγωνισμού και τελικά έλλειψης χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ομάδα Γ, ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση, για την ανέγερση Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Αθλητικού Γυμναστηρίου. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε στην διερεύνηση της δυνατότητας της υποβολής της.

Εφόσον πρόκειται για τμήμα ενός ενιαίου σχολικού συγκροτήματος και αφορά αποκλειστικά τους εκεί μαθητές, είναι καταρχήν επιλέξιμο (εφόσον εκπληρώνονται και οι λοιπές απαιτήσεις της πρόσκλησης όπως η σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
Παρακαλούμε κατά την υποβολή του έργου, μεταξύ των άλλων, να περιλαμβάνεται στο memory stick και ο πλήρης φάκελος του έργου και της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον πρώην ΟΣΚ (ΚΤ.Υπ).