ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Σε ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων που έχουν συνταχθεί σε ληξιαρχικά βιβλία -πριν από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος- και έχουν υποστεί μεταβολές (όπως προσβολή πατρότητας, αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου κ.λπ.), νομιμοποιούμαστε να δίνουμε ακριβές αντίγραφο από το ληξιαρχικό βιβλίο ή θα πρέπει να εκδίδουμε μόνο αποσπάσματα από αυτές τις πράξεις;

Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η ψηφιοποίηση όλων των παλαιών ληξιαρχικών πράξεων -ώστε να χορηγούμε αντίγραφο και απόσπασμα παλαιάς ληξιαρχικής πράξης από το πληροφοριακό σύστημα- θα χορηγείτε αντίγραφα και αποσπάσματα όπως θα τα χορηγούσατε πριν την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.