ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Προσήλθε γυναίκα με πιστοποιητικό από το αρχείο του νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο γέννησε τέκνο στις xx/xx/1997. Είναι επαρκές δικαιολογητικό για να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού της, ή απαιτείται δικαστική απόφαση;

Εφόσον έχετε πιστοποιητικό του νοσοκομείου, δεν έχετε πρόβλημα να συντάξετε τη ληξιαρχική πράξη, παρακρατώντας το αντίστοιχο παράβολο για την εκπρόθεσμη δήλωση.