ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 21 Οκτώβριος 2019
06.02.2019

Πρέπει να συμπληρώνεται η αποκτηθείσα ελληνική ιθαγένεια στο απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης;

Οι μεταβολές καταχωρούνται στην οικεία ληξιαρχική πράξη. Π.χ. η λύση του γάμου (μεταβολή) στην ληξιαρχική πράξη γάμου. Το απόσπασμα περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές. Εφόσον έχετε καταχωρίσει τη μεταβολή στη ληξιαρχική πράξη, θα εμφανιστεί και στο απόσπασμα.