ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Νοέμβριος 2019

Ποιες αρμοδιότητες του τομέα της πρόνοιας μεταφέρονται στους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ;

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πρόνοιας των περιπτώσεων 9-13, 15-19 και 21-23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.