ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

Ποιες αρμοδιότητες του τομέα πολεοδομίας μεταφέρονται στους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ;

Στους δήμους μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της πολεοδομίας των περιπτώσεων 11-17 και 19-24 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.